اردیبهشت ۱۳۹۶

لوله استیل رده ۱۰

لوله استیل رده 10

 

لوله استیل رده ۴۰

لوله استیل رده 40

 

لوله استیل ۳۲۱

لوله استیل 321

 

لوله استیل ۳۱۶

لوله استیل 316